SE

Demoskops väljarbarometer för april

2014-04-07 08:11 Demoskop AB

Efter den rekordl?ga niv?n för Alliansen under mars ökar stödet nu n?got p? nytt (37,3%) i Demoskops/Expressens väljarbarometer. Avst?ndet till den rödgröna oppositionen (51,9%) är dock alltjämt stort (14,6 procentenheter), de f?r för fjärde m?naden i rad i Demoskops mätningar egen majoritet.
Stödet för Socialdemokraterna (33,0%) ökar marginellt (0,3 procentenheter) i förh?llande till förra m?naden. Även Vänsterpartiet (8,2%) bibeh?ller i stort (-0,2) sin relativt starka position, medan Miljöpartiet (10,7%) tappar n?got (-1,8).
Även p? Allianssidan är väljarstödet stabilt, men med sm? ökningar p? samtliga partier. Moderaterna stöds nu av 24,0% (+1,4), Folkpartiet av 5,9% (+0,8), Kristdemokraterna av 3,7% (+0,4) och Centerpartiet av 3,7% (+0,1). S?väl KD som C är allts? alltjämt n?got under fyraprocentsspärren.
Sverigedemokraterna (8,5%) tappar 1,5 procentenheter och f?r nu sin lägsta niv? sedan oktober 2012.
Förändringar sedan marsmätningen:

I förh?llande till utfallet i valet 2010 är Moderterna alltjämt den stora nettoförloraren, men dramatiken är möjligen större inom Centerpartiet som i det närmaste halverat sitt stöd. Behovet av stödröster är fortsatt tydligt för b?de KD och C.
Andelen osäkra (22,2%) är den högsta sedan april under val?ret 2006 (23,2%). I de politiska analyserna finns ett stort fokus p? de som inte uppger parti, och när det handlar om en dryg femtedel som inte har en uppfattning är det först?eligt att m?nga ser en stor potential här. Om vi till dessa adderar de som anger att de inte skulle rösta eller att de skulle rösta blankt s? är det totalt en dryg fjärdedel av de röstberättigade (26,5%) som nu st?r utan parti.
Samtidigt ska man komma ih?g att de som inte kan uppge parti eller anger att skulle rösta blankt totalt sett inte är p?tagligt m?nga fler än de som de facto inte röstar i valet. En majoritet av de som nu inte kan uppge ett parti röstade inte i förra valet eller minns inte vilka de röstade p?, vilket antyder att det kan bli sv?rt att mobilisera i den här gruppen. Bland dem som kan uppge vilka de röstade p? d? är det en klar majoritet som rört sig fr?n Allianspartierna till den s? kallade soffan. Alliansen kan först?s sägas ha potential att vinna tillbaka en del av dessa, men för en verklig förändring st?r hoppet snarare till den andra gruppen av osäkra, d v s de som uppger ett parti, men som kan komma att ändra sig.
Att andelen osäkra är särskilt hög har säkert flera förklaringar. Sannolikt har väljarna sv?rt att se vari de stora skillnaderna mellan huvudalternativen best?r. I den nu hett omdebatterade skolfr?gan är det inte n?gon aktör som med trovärdighet lyckats ta kommandot och lösningarna skiljer sig inte heller nämnvärt ?t. Ingen uppfattas ha ett bra svar p? skolans problem och klander riktas mot s?väl den sittande regeringen som tidigare socialdemokratiska regeringar. Det politiska misslyckandet i en s? pass viktig fr?ga ökar väljarnas osäkerhet. Osäkerheten om hur en framtida regering kan komma att formeras är, och kommer att vara, fortsatt stor, vilket innebär att väljarna har mycket sv?rt att bedöma de verkliga konsekvenserna av valet och vilka typer av politiska kompromisser som kan bli aktuella för att skapa ett regeringsunderlag.
Alliansen har fortfarande sv?rt att övertyga i princip i alla demografiska grupper, särskilt besvärligt är läget bland unga och pensionärer medan det i stort är jämt bland de förvärvsarbetande. I storstad, som brukar vara ett starkt Alliansfäste, är det relativt jämnt mellan de tv? huvudalternativen men med ett visst försteg för de rödgröna.
I kampen om de unga väljarna ligger Miljöpartiet alltjämt väl framme och man utmanar här Socialdemokraterna och Moderaterna som största parti. MP har en stark position även bland kvinnliga väljare, medan det omvända gäller för SD där mansdominansen fortfarande är p?taglig. Däremot har partiet nu i princip ett lika stort stöd i alla ?ldersgrupper. S?väl S som C har en mycket stark tyngdpunkt bland äldre väljare.

Om undersökningen

M?lgrupp: Den röstberättigade allmänheten
Fr?ga: Vilket parti skulle du rösta p? om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande fr?gorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst d?ligt?)
Undersökningsperiod: 25 mars ? 3 april 2014.
Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat p? telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hush?ll ersätts inte av annan person i samma hush?ll.
Antal genomförda intervjuer: 1 254.
Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten p? kön, ?lder, parti i senaste riksdagsval samt hush?llsstorlek.
Beställare: Expressen.
Mätinstitut: Demoskop.
Statistisk säkerhet: Ingen av förändringarna ärstatistiskt säkerställd

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: [email protected]
Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy