SE

Bostadsbyggandet fortsätter att lyfta den svenska byggmarknaden

Efter n?gra svagare ?r vände den totala
husbyggnadsmarknaden upp under 2013, främst drivet av ett starkare bostadsbyggande.
Vi förväntar oss mot bakgrund av en stabilare omvärld och stabilare ekonomisk
utveckling att aktiviteten inom renoveringsmarknaderna fortsätter att stärkas
under prognosperioden samtidigt som vi bedömer att tillväxten inom bostadsbyggandet
klingar av. Nybyggnationen av lokaler drivs under perioden av kommersiell verksamhet
medan aktiviteten inom det offentliga byggandet växlar ned n?got.
Enligt uppräknade siffror fr?n SCB p?börjades knappt 30 000 bostäder under förra ?ret, vilket jämfört med 2012 motsvarar en ökning om ca 40 procent. Framförallt ökade byggandet av flerbostadshus, som stod för fyra av fem p?började bostäder, samtidigt som sm?husbyggandet tilltog n?got efter flera svaga ?r. Vi förväntar oss att aktiviteten i stort kommer att ligga p? denna niv? under de närmsta ?ren. Drivande för den ökande aktiviteten p? bostadsmarknaden är framförallt stigande bostadspriser (?tminstone under 2014), ökad bostadsomsättning, det l?ga ränteläget, växande disponibla inkomster och ökande sysselsättning. Vi vill dock lyfta ett varningens finger fr?n 2015 och fram?t d? det är osäkert vad som sker efter valet när det gäller krav till amortering, bol?netak, nedtrappning av ränteavdrag eller liknande faktorer som kan försämra hush?llens betalningsförm?ga eller vilja att satsa pengar p? bostäder.
Nyproduktionen av lokaler minskade med 4 procent under 2013 men vänder svagt upp?t under detta ?r. Under de närmsta ?ren ökar p?börjandet av privat finansierade byggtyper där framförallt den allt mer stabila ekonomin i omvärlden bidrar till att en ökad export vilket understödjer en positiv svensk tillväxt. Även en stärkt arbetsmarknad bidrar till ett ökat behov av renoveringar och nyproduktion av lokalbyggnader. För undervisning och v?rd kommer ?ren 2015-2016 däremot att präglas av knappa marginaler i den offentliga sektorn vilket tvingar kommuner och landsting att prioritera. Vi s?g
en nedväxling inom v?rdbyggnation förra ?ret efter en stark period och inte minst i takt med att effekterna av Nya Karolinkska klingar av.
När det gäller renoveringar av bostäder räknar vi med en förstärkt tillväxt under prognosperioden med en tillväxttopp under 2014 p? knappt 3 procent. Fram?t 2015-2016 begränsas tillväxten allt mer av brist p? hantverkare och högre räntekostnader. Renoveringar av lokaler minskade under 2011?2012 men vände ?ter upp?t 2013. Totalt förväntas renoveringsmarknaden växa med runt 2 procent per ?r under de närmsta ?ren.

Sammanfattningsvis förväntar vi oss en total tillväxt om ca 2 procent under 2014 varefter tillväxttakten begränsas av en allt mer ansträngd arbetskraftssituation.
Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. V?rt m?l är att stärka v?ra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande p? en s?väl strategisk som operativ niv?. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som best?r av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Dressmann Twilfit   #Kontakta Anders