SE

Biogasen bidrar till fossiloberoende fordonsflotta

Regeringen m?ste nu snabbt g? vidare med förslagen om utvidgad kvotplikt och prispremie. Att satsa p? biodrivmedel s? som biogas ger snabba och effektiva utsläppsminskningar samtidigt som det främjar miljöteknik, export och nya arbetstillfällen. Ett gyllene tillfälle för regeringen enligt gasbranschen.
I december 2013 överlämnades utredningen Fossilfrihet p? väg till regeringen och skickades under v?ren p? remiss. Energigas Sverige har i samarbete med medlemsföretag och andra branschorganisationer nu överlämnat sitt svar.
Energigas Sverige stödjer m?let om en fossiloberoende fordonsflotta till ?r 2030 och en fossilfri fordonstrafik till ?r 2050. M?len ger en chans att minska trafikens miljöp?verkan men ger ocks? Sverige en chans att ta en ledande roll i den globala omställningen av transportsektorn.
I utredingen föresl?s en rad ?tgärder för att minska transportbehovet och energianvändningen. Energigas Sverige menar att ?tgärderna är viktiga, men att de kommer att ta tid. En överg?ng till biodrivmedel s? som biogas kan däremot genomföras betydligt snabbare och leda till stora utsläppsminskningar.
– Regeringen har nu ett gyllene tillfälle som inte f?r g? förlorat. En snabbutredning och implementering av förslagen för att öka produktionen och användningen av biogas kommer ge snabba och effektiva utsläppsminskningar och en verklig skjuts fram?t för hela klimatarbetet. Biogasen bidrar dessutom till stärkt lokal ekonomi, förbättrad konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och att en rad miljökvalitetsm?l uppn?s, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige
Bland utredningens förslag för att öka produktionen och användningen av biodrivmedel s? som biogas framh?ller Energigas Sverige framförallt fyra:
? Utvidga kvotplikten s? att även rena och höginblandade biodrivmedel ing?r. En snabbutredning av en kvotplikt baserad p? klimatnytta med certifikathandel, skulle kunna ersätta det h?rt kritiserade förslaget till volymbaserad kvotplikt. En s?dan utvidgad kvotplikt kan liknas vid klimatcertifikat som Energigas redan föreslagit.
? Utred prispremiemodellen för att främja investeringar i ny teknik för biodrivmedelsproduktion. Förgasning av skogsavfall är en s?dan teknik som kan bidra till en stor del av potentialen men som bara kan realiseras om en prispremiemodell eller liknande system kommer p? plats snarast.
? Samordna handlingsplanen för alternativa bränslen med m?let om fossiloberoende fordonsflotta. EU-direktivet för alternativa drivmedel förväntas leda till ökat intresse för gasdrift i EU och marknaden kan växa snabbt. Regeringen bör därför i sin handlingsplan säkerställa att gasefterfr?gan till ?r 2030 kan mötas med 100 procent biogas.
? Inför en miljölastbilspremie vilket kan fylla dagens avsaknad av ekonomiska incitament för ?kerier att välja lastbil med alternativbränsledrift.
Trots utredningens positiva inställning till biogasens potential och möjligheter oroas Energigas Sverige för att delar av branschen inte överlever tills de nya ?tgärderna är p? plats. Biodrivmedel kämpar idag p? en marknad utan verkningsfulla styrmedel. Det m?ste regeringen ?tgärda omg?ende.
– En helt grundläggande förutsättning är ett snabbt besked om hur länge skattebefrielsen för biogas gäller. Samtidigt m?ste nuvarande styrmedel för förm?nsbilar förlängas tills dess att nya styrmedel finns p? plats, avslutar Mathiasson.
Hela Energigas Sveriges remissvar g?r att läsa här: www.energigas.se/Om-oss/VaraAsikter/Remisser

Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.21300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Baldersgatan-5 Etagev   #Peter Ryd   #Stockholm C3   #Vid Bovisions