SE

Bemanningsbarometern ? Q2 2014 – Allt ljusare framtidsyn och n?got förbättrat efterfr?geläge

Allt ljusare framtidsyn och n?got förbättrat efterfr?geläge
Under andra kvartalet väntar sig drygt 80 procent av bemanningsföretagen ökad efterfr?gan. 19 procent väntar sig att den blir oförändrad och enbart 1 procent räknar med minskad efterfr?gan. Nettotalet hamnar p? 80 vilket är betydligt högre än under fjärde kvartalet 2013 d? det l?g p? 51. Det vill säga, företagen räknar med en klart starkare efterfr?gan under andra kvartalet i ?r jämfört med slutet av förra ?ret, och även jämfört med efterfr?gan i början av 2014. Den ökade optimismen f?r stöd av att efterfr?gan faktiskt steg under ?rets första kvartal. Även om utfallet inte blev riktigt lika starkt som förväntat är en ökad efterfr?gan i början av ?ret ett faktum. Den fortsatta optimismen talar för att ?terhämtningen i svensk ekonomi fortsätter, vilket gynnar efterfr?gan p? olika bemanningstjänster.
Endast 1 procent av bemanningsföretagen räknar med att behöva skära ner p? antalet anställda under andra kvartalet medan 65 procent räknar med att kunna nyanställa och 34 procent räknar med oförändrad personalstyrka.
Svensk ekonomi började ?terhämta sig under tredje kvartalet förra ?ret, men Almega bedömer att ?terhämtningen kommer vara l?ngsam, b?de för tjänstesektorn och för industrin. I ?r väntas främst hush?llens konsumtion öka och bidra till att Sveriges BNP-tillväxt stiger jämfört med förra ?ret. Däremot bedöms b?de export och investeringar ?terhämta sig historiskt l?ngsamt, vilket hör samman med kvarst?ende effekter av finanskrisen.
Föreg?ende kvartal
Under första kvartalet ökade efterfr?gan för 42 procent av bemanningsföretagen. Det var n?got sämre än förväntat, men en klar uppg?ng jämfört med fjärde kvartalet i fjol, d? efterfr?gan steg för endast 22 procent av företagen.
Otillräcklig efterfr?gan anses emellertid fortfarande vara det främsta hindret för företagens verksamhet. Under första kvartalet ans?g 47 procent av företaget att detta var det främsta hindret. Det är dock en förbättring jämfört med sista kvartalet förra ?ret d? 66 procent ans?g att det var främsta hindret. Det tyder p? en förbättring av efterfr?geläget för branschen.
Häften s? m?nga företag än förväntat kunde nyanställa under första kvartalet, 13 procent jämfört med förväntade 26 procent. Det var även färre företag än förväntat som behövde skära ner p? personal, 4 procent jämfört med förväntade 7 procent. 83 procent av företagen hade oförändrad personalstyrka under första kvartalet i ?r.
38 procent av bemanningsföretagen anser att volymen p? inneliggande uppdrag är för liten, 4 procent anser att den är förh?llandevis stor och 58 procent anser att den är lagom. Nettotalet för första kvartalet 2014 ligger p? -35 vilket är en förbättring jämföret med fjärde kvartalet och tyder p? att efterfr?geläget för branschen har förbättrats n?got.
Nettotal
Företagens svar vägs samman och normeras s? att den procentuella fördelningen för de olika svarsalternativen summerar till 100. För att lättare kunna presentera och analysera resultaten används nettotal. Nettotalet är saldot mellan andelen företag som uppgett en ökning respektive en minskning för en viss fr?ga. Exempel: 40 procent av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 10 procent att den har minskat, 50 procent uppger att den är oförändrad. Nettotalet blir i det här fallet 30 (40-10=30). Observera att ett nettotal p? 30 kan bildas av en mängd olika svarsfördelningar. Fr?n 30/70/0 till 70/0/40, där den första varianten är den mest lättolkade. Av nettotalen bildas sedan tidsserier och för fr?gor som endast har ja eller nej som svarsalternativ bildas tidsserien av den procentuella andelen företag som svarat ja.
Om Bemanningsbarometern
Konjunkturinstitutet, KI, har fr?gat 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 73) om deras förväntningar p? det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar p? hur det senaste kvartalet har utvecklats.
Den senaste undersökningen publicerades den 29 april 2014. 85 av de tillfr?gade 144 bemanningsföretagen har svarat (59 procent).

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68
Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
[email protected]
Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 430 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ing?r i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.
Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna f?r tillg?ng till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna f?r möjlighet att utvecklas p? en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens fr?n m?nga olika arbetsplatser ger.
I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.bemanningsforetagen.se
Bifogade filer
110230Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Michael Treschow   #Morgan Asset Management   #Pia Nilsson   #Swedbank Robur Fonder