SE

Befolkningsstatistik 2012 – civilst?ndsändringar: Vinterbröllop en onsdag lockade giftassugna

Sveriges folkmängd ökade med 73 038 personer under 2012 och var vid ?rets slut 9 555 893. Efter ett par ?r med minskad invandring visar siffrorna fr?n 2012 ?ter p? en ökning d?
103 059 invandrade vilket är den högsta niv?n n?gonsin. Även utvandringen ökade n?got under 2012 d? 51 747 personer utvandrade och översteg därmed 2011 ?rs höga siffra.
Antalet invandrare var rekordhögt d? 49 673 kvinnor och 53 386 män flyttade eller ?tervände till Sverige. Som vanligt är det svenska medborgare som ?terinvandrar som utgör den största enskilda gruppen invandrare. Under 2012 utgjorde de 20 procent av alla invandrare.
Antal svenska medborgare som ?terinvandrar under 2012 efter utvandringsland, antal ?r utomlands och medel?lder (se tabell)
Utöver de ?terinvandrade svenska medborgarna s? är medborgare fr?n Syrien den största gruppen. Invandringen fr?n Syrien har de senaste ?ren ökat, 4 730 syriska medborgare invandrade under förra ?ret, tre g?nger s? m?nga som ?ret innan. Det är n?got fler män än kvinnor som kommer till Sverige fr?n Syrien, cirka 60 procent män och 40 procent kvinnor. Det är främst unga personer med en medel?lder för kvinnor p? 27 ?r och för män 29 ?r.
Utvandringen till Norge minskade
De höga utvandringssiffrorna fr?n 2011 h?ller i sig och ökade även n?got.
Totalt utvandrade 51 747 personer 2012, en ökning med 568 personer jämfört med föreg?ende ?r. Av utvandrarna var 23 337 kvinnor och 28 410 män. Av de som utvandrade har 69 procent n?gon g?ng tidigare invandrat till Sverige, i genomsnitt hade dessa personer bott i Sverige 6,6 ?r. Utvandring sker till cirka 170 länder, nordiska och engelskspr?kiga länder är de vanligaste. Svenska medborgare utvandrar framför allt till Norge, men trots den höga utvandringen dit minskade den för första g?ngen sedan ?r 2004. Totalt minskade utvandringen till Norge med en fjärdedel och för svenska medborgare med 30 procent. Av de vanligaste utvandringsländerna är Irak det land som ökat mest procentuellt sett d? 1 202 personer emigrerade dit. Tv? tredjedelar av dessa emigranter är födda i Irak, av den resterande tredjedelen har majoriteten minst en förälder som är född i Irak.
Invandrarna är n?got yngre än utvandrarna. Av de som invandrade under 2012 var medel?ldern för kvinnor 27 ?r och männen 28 ?r, bland utvandrarna var kvinnorna 29 ?r och männen 32 ?r.
Antal in- och utvandrare 1851-2012
Norrköping är ?ter ?ttonde största kommunen
Av Sveriges 290 kommuner hade 159 en folkökning under 2012, tv? kommuner hade oförändrad folkmängd och 129 hade en folkminskning. Den andelsmässigt största folkökningen stod Sundbyberg för, som vid ?rsskiftet hade 40 793 inv?nare och därmed passerade 40 000-gränsen. Huddinge kommun sprängde redan vid halv?rsskiftet 100 000-gränsen och hade vid ?rets slut ett inv?narantal p? 101 010. Norrköping som länge varit den ?ttonde största kommunen i landet, och 2011 passerades av Helsingborg, tog 2012 tillbaka plats nummer ?tta och Helsingborg är nu nummer nio.
Andra kommuner som har passerat inv?nargränser är Öster?ker som översteg 40 000, Solna översteg 70 000 och Kristianstad som översteg 80 000 inv?nare. Västra Götalands län har under 2012 passerat
1 600 000-gränsen och hade vid ?rets slut 1 600 447 inv?nare.
Folkmängd och befolkningsförändringar 2005-2012
(Se tabell)
Definitioner och förklaringar
Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid ?rets början och ?rets slut. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2012, men som rapporterades under ?ret, p?verkar folkmängden för 2012 men redovisas inte som händelser under 2012. Detta medför att folkökningen inte är detsamma som summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Sveriges folkmängd den 31/12 2012 ökade med 487 personer till följd av händelser som inträffat före 2012, men som rapporterades under ?ret.
Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.
Mer om statistiken
P? v?r webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 31 december 2012 och befolkningsförändringar under ?r 2012. Där finns ocks? de mest efterfr?gade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt.
Nästa publiceringstillfälle
Den 20 mars publiceras ett pressmeddelande med ytterligare befolkningsstatistik för 2012.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro
Förfr?gningar
Linus Johansson
Tfn 019 – 17 66 56
E-post [email protected]
Lena Bernhardtz
Tfn 019 – 17 65 27
E-post [email protected] som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jacob Severin   #Johan Perwe   #Myndigheten Forum