SE

21 miljoner till effektivare sanering av förorenade omr?den

Ett av riksdagens miljöm?l är m?let om en giftfri miljö. Hur kan saneringstakten av förorenad mark öka s? att riksdagens miljöm?l uppfylls, samtidigt som innovationsniv?n p? ?tgärder höjs och kostnaderna för desamma sänks? Kan nya h?llbarhetsanalyser höja effektiviteten i efterbehandlingen av förorenad mark? Nuvarande verktyg för riskbedömning tar lite hänsyn till föroreningars p?verkan p? mark och vatten. Följden blir ofta dyra schaktningar där all jord med föroreningsniv?er över vissa riktvärden grävs bort, med l?g kännedom om p?verkan p? mark- och vattenfunktioner. G?r det att utveckla en platsspecifik metodik för riskbedömningar som skyddar mark- och vattenmiljön? Det saknas ocks? kunskap om hur organiska föroreningar och tungmetaller i Östersjön sprider sig och skadar ekosystem. Kan nya mätmetoder för riskspridning av förorenade sediment i havet leda till bättre beslut om vilka bottnar som ska saneras först? Idag beviljade Formas forskarr?d medel till tre forskargrupper som ska studera n?gra av dessa fr?gor.
– M?let med den här satsningen har varit att ta fram ny kunskap som ska bidra till att saneringstakten i Sverige ökar för att möjliggöra att miljökvalitetsm?let ?giftfri miljö? uppn?s, säger Gia Destouni, huvudsekreterare p? Forskningsr?det Formas.
– Samfinansiering fr?n näringslivet med minst 50 procent har varit en rekommendation och det har varit ett krav att projekten är transdisciplinära vilket är en förutsättning för en effektiv sanering. De tre projekt som beviljas medel har s?väl naturvetenskapliga, tekniska som samhällsvetenskapliga fr?geställningar och vi hoppas att de kan p?börja forskningen s? snart som möjligt.

Länk till de projekt som beviljats medel
Bakgrund:
Formas utlyste hösten 2013 totalt 21 miljoner kronor till forskning om effektivare sanering av förorenade omr?den. M?let med satsningen var att ta fram ny kunskap som ska bidra till att saneringstakten i Sverige ökar och möjliggöra att miljökvalitetsm?let ?giftfri miljö? uppn?s. Utlysningen gjordes i samverkan med berörda sektorsmyndigheter Naturv?rdsverket och Statens Geotekniska Institut, SGI. SGI samverkar genom sitt nystartade teknik- och forskningsprogram om förorenade omr?den, TUFFO. Som underlag till utlysningen ligger bl.a. de kartläggningar om forskningsbehov som SGI ?rligen utför.

Förorenade omr?den är ett hot mot människors hälsa och miljön. Förorenade omr?den kan vara större eller mindre mark- eller vattenomr?den som inneh?ller hälso- och miljöfarliga ämnen fr?n till exempel industrier, soptippar, gruvor eller oljedep?er. I Sverige har länsstyrelserna identifierat fler än 77 700 platser där miljöfarlig verksamhet finns eller har funnits och där förorenade omr?den kan förekomma. Regeringen har i den s.k. saneringspropositionen (prop. 2008/09:217) betonat vikten av att öka takten i arbetet med sanering av förorenade omr?den.
För mer information:
Elisabet Göransson, forskningssekreterare: 08-775 40 24, [email protected]
Emilie von Essen, presschef: 0733-50 31 61, [email protected]
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom omr?dena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för r?dets ansvarsomr?den. Formas f?r ocks? finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Photo: Oliver Sved, Mostphotos.com7300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ANDT   #Erica Sundin   #Mats Ramstedt   #STAD