SE

10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, utlyser nu tio miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten fr?n läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.
– Även l?ga koncentrationer av läkemedel kan p?verka vattenmiljön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet hos fisk s? att de blir glupskare, modigare och mindre sociala, säger Margareta Lundin Unger, utredare p? enheten för miljöprövning och miljötillsyn p? HaV.
Pengarna ing?r i regeringens fyra?riga satsning p? bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten.
Miljöfarliga ämnen hamnar i reningsverken oftast som en följd av hush?llens användning av exempelvis textilier, hemelektronik, läkemedel, samt kosmetiska- och hygieniska produkter. Genom industriutsläpp och avrinning via dagvatten kan ämnen ocks? tillföras avloppsvattnet.
– Det bästa är om vi kan minska halterna av läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen i ing?ende strömmar till reningsverken. Men dessa ?tgärder är oftast inte tillräckliga, bland annat behövs utveckling av avancerad teknik p? de kommunala reningsverken. Av intresse är även reduktion av läkemedelsrester i sm? avloppsanläggningar och källsorterande avloppssystem, säger Margareta Lundin Unger.
Problemet med läkemedelsrester i miljön handlar inte s? mycket om gamla, överblivna läkemedel. De flesta svenskar lämnar in dessa p? apoteket i stället för att slänga dem bland hush?llsavfallet eller spola ner dem i avloppet. Det är främst utsläppen av de läkemedelsrester som följer med vid toalettbesök, via urin och avföring, som hotar havs- och vattenmiljöer.
– Dagens reningsverk klarar inte av att reducera läkemedelrester. Flera andra miljöfarliga ämnen som flamskyddsmedel, mjukgörare i hygienartiklar och vissa metaller kan ocks? spridas till v?ra vattenmiljöer via kommunala reningsverk, säger Margareta Lundin Unger.
Vissa av dessa ämnen är sv?rnedbrytbara. Undersökningar i bland annat Östersjön visar att ett relativt stort antal läkemedel finns spridda i havs- och vattenmiljön. Man har observerat hormonstörningar hos fisk nedströms reningsverk, b?de i Sverige och internationellt. P? senare ?r har även problematiken kring avloppsvatten och risk för uppkomst av antibiotikaresistenta bakterier uppmärksammats.
De tio miljonerna delas ut i form av bidrag till projekt om forskning, utveckling och utvärdering av nya reningstekniker. Projekten ska inkludera medverkan av en eller flera kommunala VA-organisationer och samverkan mellan aktörer som universitet, forskningsinstitut och kommunala VA-organisationer premieras. Svenskt Vatten, en branschorganisation som företräder vattentjänstföretagen i Sverige, har f?tt i uppdrag av HaV att ansvara för utlysningen.
– Utlysningen startar i dag och p?g?r i en m?nad, fram till 30 maj. Därefter kommer en särskild styrgrupp med representanter fr?n HaV, Naturv?rdsverket, Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket att besluta om vilka projekt som ska f? bidrag, säger Margareta Lundin Unger.
Regeringens fyra?riga satsning omfattar totalt 32 miljoner kronor men endast tio av dessa kan användas i ?r
Här kan du läsa mer om utlysningen

Här lämnar du in ansökan

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktpersoner: Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 61 21, mobil 0765-38 61 21, e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 0800Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Elisabeth Ohlson Wallin   #Maria Arnholm